Условия за ползване

Условията на споразумението между Вас и ASAP

Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби, включително тези, уреждащи контрола върху износа и реекспорта. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Този Web сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този Web сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ASAP може да прави подобрения и/или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

ASAP не поема отговорност за точността на предоставяната информация и получателят използва тази информация на собствена отговорност. ASAP не предоставя гаранции, че отчетените при използването на предоставяната от ASAP информация проблеми ще бъдат разрешавани. Чрез предоставянето на информация ASAP не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. ASAP не желае да получава от вас поверителна информация или лични данни чрез нашия Web сайт.

Моля, отбележете, че всяка информация или материал, изпратени на ASAP, НЯМА да бъдат смятани за поверителни. Като изпращате на ASAP информация или материали, предоставяте на ASAP неограничен и неотменим лиценз за използване, възпроизвеждане, извеждане, изпълнение, модифициране, предаване и разпространение на тези материали или информация, и приемате също, че ASAP е свободна да използва всички идеи, концепции, технологии или техники, които изпращате, за всякакви цели.

При все това, ние няма да оповестим името ви или по друг начин да направим публичен факта, че сте подали материали или друга информация, освен ако: (a) получим вашето разрешение да използваме името ви; или (b) ви уведомим предварително, че материали или друга информация, подадена от вас в определена част на този сайт, ще бъде публикувана или използвана по друг начин във връзка с името ви; или (c) ако сме задължени от закона да го направим.

Глобална достъпност Информацията, публикувана от ASAP в World Wide Web, може да съдържа препратки към или упоменавания на ASAP продукти, програми и услуги, които не са обявени във вашата страна. Такива упоменавания не са предназначени да внушат, че ASAP възнамерява да обяви тези продукти, програми или услуги във вашата страна. Консултирайте се с местния търговски представител на ASAP за информация, касаеща продуктите, програмите и услугите, до които можете да имате достъп.

Задълженията на ASAP относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят. Ако придобиете продукт или услуга от ASAP извън този сайт и без споразумение, този продукт или услуга се предоставят "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА", без никакви гаранции, явни или неявни, и използването на този продукт или услуга е на ваша отговорност. Бизнес връзки ASAP не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този.

Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на ASAP, дори ако той включва логото на ASAP, моля, приемете, че сайтът е независим от ASAP, и че ASAP няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. В добавка, връзка към не-ASAP Web сайт не означава, че ASAP подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. От вас зависи да вземете предпазни мерки, за да се убедите, че всичко, избрано за употреба от вас, не съдържа вируси, “червеи”, “троянски коне” и други обекти с разрушителна природа.

ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, ASAP ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ Е ОТГОВОРНА ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ WEB САЙТ, ИЛИ ОТ ВСЕКИ ДРУГ СВЪРЗАН WEB САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЯКАКВИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ВИ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО ИЗРИЧНО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ. ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ASAP САМО НА ОСНОВА "ТАКАВА, КАКВАТО Е". ASAP НЕ ПРЕДОСТАВЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И ГАРАНЦИИ, ЯВНИ ИЛИ НЕЯВНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЯВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Продаваемост и ненарушаване на права ASAP има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързан от всички така направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия, с които сте обвързан.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.