Ниво B1

Ниво на владеене на езика (B1)

Това ниво подготвя курсистите за изпита "Zertifikat Deutsch" на Гьоте Институт.

Запознаване

 • представяне, поздравяване, описване на поведение, справяне с неудобни ситуации;
 • четене с разбиране: част 1;
 • възвратни и реципрочни местоимения.

Местоживеене

 • описване на къщи, интерпретиране на статистика, коригиране;
 • четене с разбиране: част 2;
 • условно наклонение - Konjunktiv II, склонение на прилагателното, сложни съставни думи, страдателен залог с модален глагол, обстоятелствено пояснение за посока.

Свободно време и фитнес

 • преценяване, уговаряне, даване на съвети, представяне на аргументи, изразяване на желания;
 • четене с разбиране: част 3;
 • съвети с "sollte" - би трябвало, предлози за време, степенуване, условно наклонение- Konjunktiv II.

Ежедневие

 • говорене за навиците, уговаряне на среща, покана към някого, дефиниране, организиране на парти, предаване на рецепта;
 • езиково богатство: част 1;
 • възвратни местоимения с винителен и дателен падеж, относително изречение, сложни съставни думи, изречения с "wenn" и "je...desto"; прилагателни, образувани от съществителни "weil" и "denn".

Образование и професия

 • сравняване и коментиране, молба за съвет, даване на съвети, обобщаване на информация, обосноваване на мнение;
 • езиково богатство: част 2;
 • "obwohl" и "trotzdem" - въпреки че и въпреки това;"lassen" условно наклонение за миналото.

Учене

 • описване на хора, разказване за събитие, извличане и даване на информация;
 • слушане с разбиране: част 1;
 • когато: "als" или "wenn" , "bevor" -преди да и "nachdem" - след като; антоними; минало предварително време "Plusquamperfekt".

Междучовешки отношения

 • даване на съвети, настояване за нещо, молба за услуга, спор и намиране на консенсус;
 • слушане с разбиране: част 2;
 • заповедно наклонение и други заповедни форми, изречения за цел със "за да" "um...zu" и "damit".

Консумация

 • навици за пазаруване, покупка на дрехи, дефиниране на понятия;
 • слушане с разбиране: част 3;
 • степенуване, сложни съществителни, глаголът "werden" със страдателен залог и бъдеще време.

Нови медии

 • оставяне на съобщение на телефонния секретар, разказване на преживяване, изразяване на съгласие и несъгласие, посочване на причини, обобщаване на информация;
 • писмено изразяване;
 • причини (1): "weil", "denn", "deshalb".

Пътуване и мобилност

 • Оплаквания, успокояване, назоваване на причини;
 • устен изпит;
 • бъдеще време, причини (2): "weil", "da";, "wegen";
 • примерен тест за изпита Zertifikat Deutsch на Гьоте Институт.

Още

 • 5 теста, които се правят на всеки 2 урок;
 • упражнения за слушане / CD;
 • FINAL TEST "Тhemen Aktuell 3" - тест, който се попълва след приключване на нивото, изготвен от преподавателите и методистите на TEST.BG;
 • много допълнителни упражнения от граматики и помощна литература от библиотеката на TEST.BG.

Трето ниво покрива ниво В1 на Европейската референтна рамка за езиково обучение.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.