Ниво B1

Ниво на владеене на езика (B1)

След изкарването на курс по френски език 2-ро ниво, от курсистите се очаква да имат следните граматични знания:

 • Преговор, затвърждаване и разширяване на познанията върху сложно минало време, минало несвършено време, лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение,  наречийни местоимения, сравнителна и превъзходна степен.
 • Въвеждане на понятието условно наклонение. Образуване и употреба. Условие, отнасящо се за бъдещето/ за настоящето/ за миналото
 • Въвеждане на подчинително наклонение. Форми и употреба. Сегашно и минало време на подчинително наклонение
 • Страдателен залог
 • Неопределително прилагателно и неопределително местоимение.
 • Сложни относителни местоимения
 • Логически връзки. Причина. Следствие
 • Притежателни местоимения
 • Деепричастие. Образуване и употреба. Сегашно причастие.
 • Минало предварително време. Образуване и употреба
 • Превръщане на пряка в непряка реч (минало време). Минало просто време и отдавна минало време
 • Бъдеще предварително време

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.