Ниво B2

Ниво на владеене на езика (B2)

New New Headway Upper-Intermediate B2 - В учебната програма е заложено затвърждаване и попълване на „белите полета” от английската граматика, а именно: Системата от времена (една цялостна концепция за сегашно, минало и бъдеще време, както в деятелен така и в страдателен залог), Герундий, Инфинитивни форми на глагола, Модални глаголи, изразяване на навици в сегашно и минало време, хипотези, определителен и неопределителен член, количествени определители, броими и неброими съществителни, относителни местоимения, емфатични конструкции и т.н.

Предложения обем лексика надхвърля 2 000 единици и се затвърждава успешно в различни дискусии.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.