Нивo A1

Ниво на владеене на езика (А1)

Първи контакти

 • поздравяване и представяне /лично представяне и представяне на друг човек/, буквуване, обаждане по телефон, смятане, посочване на професия и произход, задаване на въпроси;
 • разказно изречение, въпросително изречение с и без въпросителна дума, заповедна форма-Вие, сегашно време на глаголите-спрежение.

Предмети в дома и домакинството

 • назоваване и описване на предметите, цени - разбиране и записване;
 • определителен и неопределителен член, отрицание в изречението, притежателни местоимения.

Храна

 • описване на хранителните навици, поръчване и плащане в ресторант, рекламации и комплименти по време на хранене, покупка на хранителни стоки;
 • винителен падеж, глаголи с промяна на коренната гласна, модален глагол „möchten” - бих желал;

Свободно време

 • занимания в свободното време, уговаряне на среща, отправяне на молба за информация, писане на пощенска картичка;
 • глаголи с делима представка, модалните глаголи „können”,“ müssen”, “dürfen”, часовниково време.

Обитаване

 • описание на жилището, коментар за предметите от обзавеждането, информиране за забрани, писане на пощенска картичка до приятели;
 • показателни и неопределителни местоимения, обстоятелствени местоимения за място.

Здраве

 • описване на оплаквания, даване и предаване на съвети, принуждаване на някого към нещо, разказ за случилото се;
 • модален глагол „sollen”, заповедна форма за 2л. единствено и множествено число, минало диалогово време /Perfekt/ - структура и примери.

Всекидневие

 • даване на информация за събития и дейности, продължаване на разказ, даване на поръчки за изпълнение, разказване за нещо случило се;
 • минало диалогово време /Perfekt/, лични местоимения във Винителен падеж.

Ориентиране в града

 • описване на пътя, назоваване на предимства и недостатъци;
 • предлози с промяна на падежа.

Покупки и подаръци

 • изразяване на пожелания, предложения за подаръци - отхвърляне и съгласие, писане на покана, изразяване на желания за покупки;
 • дателен падеж, степенуване на прилагателни, показателни местоимения във винителен падеж.

Немският език и немската култура

 • даване на биографични и географски данни, питане за пътя;
 • - Genitiv - Притежателен падеж /родителен/.

Още

 • 5 теста, които се правят на всеки 2 урок;
 • упражнения за слушане / CD;
 • FINAL TEST "Тhemen Aktuell 1" - тест, който се попълва след приключване на нивото, изготвен от преподавателите и методистите на Test.bg;
 • много допълнителни упражнения от граматики и помощна литература от библиотеката на TEST.BG.

Първо ниво покрива ниво А1 на Европейската референтна рамка за езиково обучение.

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.