Нива А1/А2

Нива на владеене на езика (А1/А2)

Campus 1 - лексика

Курсът по френски език 1-во покрива съответно нивата А1 и А2 на Европейската езикова рамка - основно ниво на владеене. Ученикът може да разбира познати думи и основни изрази, свързани с него, неговото семейство и непосредственото му обкръжение, когато се говори бавно и ясно. Може да разбира познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози. Може да общува с елементарни изрази, при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да му помогне в намирането на точните думи. Може да задава прости въпроси и да отговаря на такива при непосредствена необходимост или позната тематика. Може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава. Може да напише кратък текст за пощенска картичка (например от почивка или екскурзия). Може да попълни във формуляри (например в хотел) името, националността, адреса си или други лични данни.

Campus 1 - граматика

След изкарването на курс по френски език 1-во ниво, от курсистите се очаква да имат следните граматични знания:

 • Сегашно време на изявително наклонение. Спрежение на глаголите от 1, 2, 3 група
 • Лични местоимения
 • Определителен/неопределителен/частичен  член за мъжки род, женски род, множествено число
 • Самостоятелни лични местоимения
 • Показателни и притежателни прилагателни
 • Възвратни глаголи
 • Заповедна форма
 • Минало сложно време, минало причастие и съгласуване на миналото причастие
 • Минало несвършено време
 • Сегашно продължително време,  неотдавна минало време, непосредствено бъдеще време
 • Близко бъдеще време и бъдеще просто време
 • Превръщане на пряка в непряка реч (сегашно време)
 • Лични местоимения пряко допълнение и лични местоимения непряко допълнение
 • Наречийни местоимения
 • Относителни местоимения
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни (количествени и качествени) и наречия
 • Формиране на наречия

Искате да научите повече ? Пишете ни на help@test.bg или се обадете на телефон: 02/ 903 59 33.